Všeobecné obchodní podmínky a informace pro zákazníky

Všeobecné obchodní podmínky s informacemi pro zákazníky

Obsah

 1. Rozsah použití
 2. Předmět smlouvy
 3. Uzavření smlouvy
 4. Právo na odstoupení od smlouvy
 5. Ceny a platební podmínky
 6. Poskytnutí softwaru
 7. Poskytování licenčních klíčů
 8. Udělení práv na užívání
 9. Povinnosti zákazníka spolupracovat
 10. Odpovědnost za vady
 11. Odpovědnost
 12. Platné právo
 13. Místo soudní příslušnosti
 14. Alternativní řešení sporů
 15. Kodex chování

1) Oblast působnosti

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") společnosti Lizenzstar Ltd. (dále jen "Podnikatel"), se vztahují na všechny smlouvy o poskytování softwaru v digitální podobě, které spotřebitel nebo podnikatel (dále jen "Zákazník") uzavírá s Podnikatelem ohledně softwarových produktů (dále jen "Software") prezentovaných Podnikatelem v jeho internetovém obchodě. Zahrnutí vlastních obchodních podmínek zákazníka se tímto zamítá, pokud není dohodnuto jinak.

1.2 Tyto VOP se přiměřeně vztahují na smlouvy o poskytování licenčních klíčů, pokud není dohodnuto jinak.

1.3 Spotřebitelem ve smyslu těchto VOP je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který není převážně obchodní ani samostatně výdělečný.

1.4 Podnikatelem ve smyslu těchto VOP je fyzická nebo právnická osoba nebo společnost s právní subjektivitou, která při uzavírání právního úkonu jedná v rámci své podnikatelské nebo samostatné výdělečné činnosti.

2) Předmět smlouvy

2.1 V případě smluv o poskytování softwaru se podnikatel zavazuje poskytnout zákazníkovi jím nabízený software v digitální podobě s poskytnutím určitých práv k užívání.

2.2 V případě smluv o poskytnutí licenčních klíčů je podnikatel povinen poskytnout licenční klíč v digitální podobě pro užívání jím popsaného softwaru, jakož i poskytnout smluvně dohodnutá práva k užívání příslušného softwaru.

2.3 Zákazník nezískává žádná práva duševního vlastnictví k softwaru. Zdrojový kód softwaru není součástí poskytovaného softwaru.

2.4 Instalace není součástí smlouvy. V tomto ohledu odkazuje podnikatel na návod k instalaci. To platí zejména pro hardwarové a softwarové prostředí, ve kterém je software používán.

2.5 Pokud není v popisu produktu Podnikatele uvedeno jinak, Zákazník od Podnikatele neobdrží individuální aplikační podporu.

3) Uzavření smlouvy

3.1 Softwarové produkty popsané v internetovém obchodě podnikatele nepředstavují závazné nabídky ze strany podnikatele, ale slouží k podání závazné nabídky ze strany zákazníka.

3.2 Zákazník může podat nabídku prostřednictvím online objednávkového formuláře integrovaného v internetovém obchodě podnikatele. Po vložení vybraného softwaru do virtuálního nákupního košíku a projití elektronickým objednávkovým procesem zákazník kliknutím na tlačítko, které uzavírá objednávkový proces, podává právně závaznou nabídku na uzavření smlouvy na software obsažený v nákupním košíku. Dále může zákazník podat nabídku podnikateli také telefonicky, faxem, e-mailem nebo poštou.

3.3 Podnikatel může nabídku zákazníka přijmout do pěti dnů,

 • zasláním písemného potvrzení objednávky Zákazníkovi nebo potvrzení objednávky v textové podobě (faxem nebo e-mailem), přičemž v tomto případě je rozhodující přijetí potvrzení objednávky Zákazníkem, nebo
 • poskytnutím objednaného softwaru zákazníkovi, nebo
 • vyžádáním platby od zákazníka po zadání objednávky.

Pokud existuje několik výše uvedených alternativ, smlouva se uzavře v okamžiku, kdy jedna z výše uvedených alternativ nastane jako první. Lhůta pro přijetí nabídky začíná běžet následující den po odeslání nabídky zákazníkem a končí uplynutím pátého dne po odeslání nabídky. Pokud podnikatel ve výše uvedené lhůtě nabídku zákazníka nepřijme, považuje se to za odmítnutí nabídky s tím důsledkem, že zákazník již není svým prohlášením vůle vázán.

3.4 Pokud je vybrán způsob platby nabízený společností PayPal, bude platba zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen "PayPal"), v souladu s Podmínkami používání služby PayPal - pokud zákazník nemá účet PayPal - v souladu s Podmínkami pro platby bez účtu PayPal. Pokud zákazník zaplatí prostřednictvím platební metody nabízené společností PayPal, kterou lze zvolit v procesu online objednávání, podnikatel prohlašuje, že přijímá nabídku zákazníka již v okamžiku, kdy zákazník klikne na tlačítko, které ukončí proces objednávání.

3.5 Pokud je nabídka učiněna prostřednictvím online objednávkového formuláře Podnikatele, je text smlouvy po uzavření smlouvy uložen Podnikatelem a předán Zákazníkovi v textové podobě (např. e-mailem, faxem nebo dopisem) poté, co Zákazník odešle svou objednávku. Podnikatel nesmí text smlouvy zpřístupnit nad tento rámec. Pokud si zákazník před odesláním objednávky zřídil uživatelský účet v internetovém obchodě podnikatele, budou údaje o objednávce archivovány na internetových stránkách podnikatele a zákazník k nim bude mít bezplatný přístup prostřednictvím svého uživatelského účtu chráněného heslem po zadání příslušných přihlašovacích údajů.

3.6 Před závazným zadáním objednávky prostřednictvím online objednávkového formuláře Podnikatele může Zákazník zjistit případné chyby při zadávání pečlivým přečtením informací zobrazených na obrazovce. Účinným technickým prostředkem pro lepší rozpoznání chyb při zadávání může být funkce zvětšení prohlížeče, pomocí které se zvětší zobrazení na obrazovce. Zákazník může během elektronického procesu objednávání opravovat své údaje pomocí obvyklých funkcí klávesnice a myši, dokud neklikne na tlačítko, které proces objednávání ukončí.

3.7 Pro uzavření smlouvy je k dispozici pouze německý jazyk.

3.8 Zpracování objednávek a kontaktování obvykle probíhá prostřednictvím e-mailu a automatizovaného zpracování objednávek. Zákazník se musí ujistit, že e-mailová adresa, kterou uvedl pro zpracování objednávky, je správná, aby na ni mohly být přijímány e-maily zaslané podnikatelem. Zejména při použití SPAM filtrů musí zákazník zajistit, aby všechny e-maily zaslané prodávajícím mohly být doručeny.

4) Právo na odstoupení od smlouvy

Spotřebitelé mají obecně právo na odstoupení od smlouvy. Podrobnější informace o právu na odvolání naleznete v pokynech pro odvolání podnikatele.

5) Ceny a platební podmínky

5.1 Pokud není v popisu výrobku podnikatele uvedeno jinak, jsou uvedené ceny celkové a zahrnují zákonnou daň z přidané hodnoty.

5.2 V případě plateb v zemích mimo Evropskou unii mohou v jednotlivých případech vzniknout další náklady, za které podnikatel neodpovídá a které nese zákazník. Patří sem například náklady na převod peněz úvěrovými institucemi (např. poplatky za převod, poplatky za směnný kurz).

5.3 O způsobu (způsobech) platby bude zákazník informován v internetovém obchodě podnikatele.

5.4 Pokud byla dohodnuta platba předem bankovním převodem, je platba splatná ihned po uzavření smlouvy, pokud se strany nedohodly na pozdějším datu splatnosti.

6) Poskytnutí softwaru

6.1 Podnikatel zpřístupní software tím, že poskytne zákazníkovi digitální kopii softwaru ke stažení prostřednictvím internetu. Za tímto účelem poskytne Podnikatel Zákazníkovi e-mailem odkaz, jehož prostřednictvím může Zákazník zahájit stahování digitální kopie a uložit ji na jím zvolené místo.

6.2 Pro dodržení dodacích lhůt je rozhodující okamžik, kdy je software zpřístupněn v síti a kdy je o tom zákazník informován.

7) Poskytování licenčních klíčů

Licenční klíče jsou zákazníkovi poskytovány takto

- e-mailem

8) Udělení užívacích práv

8.1 Pro obsah a rozsah příslušné softwarové licence platí licenční podmínky výrobce příslušného softwaru, na které podnikatel výslovně odkazuje v popisu produktu.

8.2 Poskytnutý licenční klíč opravňuje zákazníka k používání softwaru patrného z popisu příslušného produktu v rozsahu v něm popsaném. Na obsah a rozsah příslušné softwarové licence se vztahují licenční podmínky příslušného výrobce softwaru, na které podnikatel výslovně odkazuje v popisu produktu.

9) Povinnosti zákazníka spolupracovat

9.1 Zákazník se musí informovat o základních funkčních vlastnostech softwaru a nese riziko, zda software splňuje jeho přání a potřeby. Je výhradní odpovědností zákazníka, aby vytvořil funkční hardwarové a softwarové prostředí pro software, které je dostatečně dimenzované, a to i s ohledem na dodatečnou zátěž způsobenou softwarem.

9.2 Objednatel je povinen dodržovat pokyny zhotovitele k instalaci a provozu softwaru.

9.3 Podnikatel doporučuje, aby zákazník přijal vhodná opatření pro případ, že software nebude zcela nebo částečně správně fungovat (např. prostřednictvím každodenního zálohování dat, diagnostiky závad, pravidelné kontroly výsledků zpracování dat) a aby si před instalací softwaru vytvořil vhodnou zálohu svých dat.

10) Odpovědnost za vady

Není-li v následujících ustanoveních stanoveno jinak, platí ustanovení o zákonné odpovědnosti za vady. Odchylně od tohoto ustanovení se použijí následující ustanovení

10.1 Pokud zákazník vystupuje jako podnikatel,

 • podnikatel má možnost volby typu následného plnění;
 • v případě nového softwaru je promlčecí lhůta pro vady jeden rok od dodání softwaru;
 • v případě použitého softwaru jsou práva a nároky z vad vyloučeny;
 • promlčecí lhůta neběží znovu, pokud je v rámci odpovědnosti za vady provedena náhradní dodávka.

10.2 Výše uvedená omezení odpovědnosti a zkrácení lhůt se nevztahují na

 • na nároky na náhradu škody a náhradu nákladů zákazníka,
 • v případě, že podnikatel podvodně zatajil vadu,
 • pro jakoukoli existující povinnost podnikatele poskytovat aktualizace.

10.3 Pro podnikatele navíc platí, že zákonné promlčecí lhůty pro případné stávající zákonné právo na regresní úhradu zůstávají nedotčeny.

10.4 Pokud zákazník vystupuje jako obchodník ve smyslu § 1 německého obchodního zákoníku (HGB), vztahuje se na něj obchodní povinnost kontroly a oznámení vad podle § 377 německého obchodního zákoníku (HGB). Pokud zákazník nesplní oznamovací povinnost, která je v nich upravena, považuje se software za schválený.

11) Odpovědnost

Zhotovitel odpovídá objednateli za všechny smluvní, kvazismluvní a zákonné nároky, včetně nároků z deliktů, za škody a náhradu nákladů takto:

11.1 Zhotovitel odpovídá bez omezení za jakýkoli právní důvod

 • v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti,
 • v případě úmyslného nebo nedbalostního poškození života, zdraví nebo tělesné integrity,
 • na základě příslibu ručení, pokud není v tomto ohledu upraveno nic jiného,
 • na základě povinné odpovědnosti, například podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

11.2 Poruší-li podnikatel z nedbalosti podstatnou smluvní povinnost, je jeho odpovědnost omezena na předvídatelnou škodu typickou pro danou smlouvu, ledaže je odpovědnost neomezená podle předchozího odstavce. Podstatné smluvní povinnosti jsou povinnosti, které smlouva podle svého obsahu ukládá podnikateli za účelem dosažení účelu smlouvy, jejichž splnění umožňuje především řádné plnění smlouvy a na jejichž dodržení se zákazník může pravidelně spoléhat.

11.3 Ve všech ostatních ohledech je odpovědnost podnikatele vyloučena.

11.4 Výše uvedená ustanovení o odpovědnosti se použijí rovněž s ohledem na odpovědnost podnikatele za jeho zprostředkovatele a právní zástupce.

12) Rozhodné právo

Na všechny právní vztahy mezi stranami se použije právo Spolkové republiky Německo s vyloučením práva o mezinárodním nákupu movitých věcí. V případě spotřebitelů se tato volba práva použije pouze v rozsahu, v jakém není poskytnutá ochrana odňata kogentními ustanoveními práva státu, v němž má spotřebitel obvyklé bydliště.

13) Místo soudní příslušnosti

Pokud zákazník vystupuje jako obchodník, právnická osoba veřejného práva nebo zvláštní fond veřejného práva se sídlem na území Spolkové republiky Německo, je výlučným místem příslušnosti pro všechny spory vyplývající z této smlouvy sídlo podnikatele. Pokud má zákazník sídlo mimo území Spolkové republiky Německo, je pro všechny spory vyplývající z této smlouvy, pokud lze smlouvu nebo nároky z ní vyplývající přičíst profesní nebo obchodní činnosti zákazníka, výlučně příslušné místo podnikání podnikatele. Ve výše uvedených případech je však podnikatel v každém případě oprávněn obrátit se na soud v místě podnikání zákazníka.

14) Alternativní řešení sporů

14.1 Komise EU poskytuje platformu pro online řešení sporů na internetu na tomto odkazu: https: //ec.europa.eu/consumers/odr

Tato platforma slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů vyplývajících z online nákupních smluv nebo smluv o poskytování služeb, kterých se účastní spotřebitel.

14.2 Podnikatel není povinen ani ochoten účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou rozhodčí komisí.

15) Kodex chování

Podnikatel se podrobil následujícímu kodexu chování:

 • Podnikatel se přihlásil k podmínkám účasti v iniciativě elektronického obchodu "Fairness in Trade".
 • Podnikatel se podrobil pokynům pro "Hodnocení zákazníků společnosti Google".
Zobrazeno